|


|


|

Tarihçemiz

   Tarihçemiz

Osmanlı dönemi Mühimme defterleri ve Salnamelerdeki kayıtlara göre, Güryıldız topraklarında eskiden beri, kalabalık bir ahali hayat sürmüştür.  1400’lü yıllardan itibaren belgelerle takip edilebilen bu bölge halkı, tahminen 1600’lü yıllara kadar ekseriyetle gayrimüslimden oluşmaktaydı. 1700’lü yıllarda ilk caminin yapılmış olması önemli bir dönüm noktasıdır. Gayrimüslim ve Müslümanlar 20. yüzyılın başlarına kadar, bu topraklarda bir arada yaşamışlardır. Bu durumun en güçlü delili, “maşat” adı verilen gayrimüslim mezarlığı yanında, Müslümanlara ait çok büyük bir kabristanın mevcudiyetidir.

1700’lü yıllar öncesinde, Yeşilırmak kenarında “Engüren” adı verilen ve tarihi kayıtlarda da geçen bir köyde yaşayan Müslüman ahali, 1700’lü yıllara doğru, muhtemelen ırmak boyundaki sivrisinek istilasından dolayı, bugünkü dağ eteğine taşınmış olmalıdır. Çünkü, hâlen Yeşilırmak kenarında sözü edilen köyün mezar kalıntıları mevcuttur.

1999 yılında Yazıbağı ve Küçükyıldız köylerinin ortak ve hür iradeleriyle birleşmeleri sonucu, “Güryıldız Kasabası” adıyla belediye tüzel kişiliğine kavuşan Güryıldız halkının çok bir kısmı, Türkistan, Ahıska, Erzurum ve Amasya  kökenli sülalelerden oluşmaktadır. Gelenek ve görenekleriyle bu çizginin izleri açıkça sürülebilmektedir. 1980 öncesi düğünlerinde oynanan “simsim, kartal, deveci” oyunları; baharda yumurta toplama, yumurta tokuşturma ve yağmur duası ise, “mart dokuzu” adıyla doğrudan Nevruz bayramıyla bağlantılı olarak Türkistan-Tokat bağlantısını desteklemektedir.

Eski adı Gürcüköy'dür. Fakat sonra Küçükyıldız köyüyle birleşmesinden dolayı Güryıldız adını almıştır.

Tokat iline 20 km mesafedir, Merkezi sınırları içinde yer alan Kazova bölgesi de en eski Türk yerleşim yerlerinden birisidir. Yeşilırmak’ın adeta ikiye böldüğü bu verimli ova, büyükçe bir vadiye andırmaktadır. Güryıldız Kasabası, doğudan batıya doğru Tokat-Turhal arasını kapsayan Kazova’nın kuzey cephesinde ve aşağı yukarı tam ortasında yer almaktadır.


Güryıldız Belediye Başkanlığı Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.